• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Elektroniká úradná tabuľa obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci. Tieto dokumety obce nie sú platné/schválené. Platné dokumety obce sú v sekcií Úradné dokumety!
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie
Vyvesené 25.9.2017
(266.06 kb)
VZN č. 01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Vyvesené 21.9.2017
(52.26 kb)
Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kysak
Vyvesené 31.8.2017
(282.63 kb)
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
Vyvesené 14.8.2017
(55.19 kb)
Rozpočtové opatrenie obce Kysak č. 3 na rok 2017 - návrh
Vyvesené 8.8.2017
(71.51 kb)
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
Vyvesené 3.7.2017
(36.57 kb)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Vyvesené 28.6.2017
(46.78 kb)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Vyvesené 28.6.2017
(46.78 kb)
Nariadenie vykonania projektových JPÚ Močiare 2
Vyvesené 16.6.2017, zvesené 3.7.2017
(2676.71 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom časti parcely za bytovkou č.p. 269
Vyvesené 13.6.2017
(50.19 kb)
Záverečný účet Obce Kysak a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Vyvesené 28.5.2017
(547.43 kb)
Rozhodnutie o schválení RNS JPÚ Kysak Močiare 2 - obec
Vyvesené 28.4.2017, zvesené 12.5.2017
(1470.4 kb)
Komunitný plán sociálnych služieb obce Kysak na roky 2017 - 2021- návrh
Vyvesené 26.4.2017
(416.02 kb)
Rozpočtové opatrenie obce Kysak č. na 2 rok 2017 - návrh
Vyvesené 12.4.2017
(59.14 kb)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kysak na roky 2017 - 2021- návrh
Vyvesené 26.4.2017
(2723.85 kb)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č.2 rozpočtu obce na rok 2017
Vyvesené 12.4.2017
(59.14 kb)
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
Vyvesené 22.2.2017
(49.05 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na šesť mesiacov roku 2017
Vyvesené 6.3.2017
(42.86 kb)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č.1 rozpočtu obce na rok 2017
Vyvesené 1.2.2017
(63.51 kb)
Schválený dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o odpadoch
Vyvesené 16.12.2016
(51.65 kb)
VZN č. 4/2016 o organizácii miestneho referenda - schválené
Vyvesené 16.12.2016
(88.3 kb)
VZN č. 3/2016 o miestnej dani z nehnuteľností- schválené
Vyvesené 16.12.2016
(55.02 kb)
Schválený rozpočet obce Kysak na rok 2017 s výhľadom na 2018, 2019
Vyvesené 16.12.2016
(65.81 kb)
Schválený rozpočet ZŠ Kysak na rok 2017 s výhľadom na 2018, 2019
Vyvesené 16.12.2016
(47.25 kb)
Príloha 1 - k VNZ č. 5/2009 - originálne kompetencie
Vyvesené 16.12.2016
(220.87 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ
Vyvesené 16.12.2016
(44.86 kb)
Návrh VZN o organizácii miestneho referenda
Vyvesené 30.11.2016
(87.45 kb)
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2016 o odpadoch
Vyvesené 30.11.2016
(58.49 kb)
Návrh VZN č. 3/2016 o miestnej dani z nehnuteľností
Vyvesené 30.11.2016
(44.77 kb)
Návrh - Rozpočet obce Kysak na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Vyvesené 29.11.2016
(42.88 kb)
Návrhu rozdeľovacieho plánu nového stavu
Vyvesené 16.11.2016
(1371.65 kb)
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Kysak lokalita Močiare 2 - z návrhu rozdeľovacieho plánu
Vyvesené 16.11.2016
(1371.65 kb)
Oznámenie vo veci stavby "Kysak - Úprava siete NN, DP - l. etapa
Vyvesené 4.11.2016
(703.62 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kysak na šesť mesiacov
Vyvesené 25.10.2016
(53.06 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom časti parcely č. 1/1
Vyvesený 7.9.2016, zvesené 22.9.2016
(45.02 kb)
Konsolidovaná výročná správa obce KYSAK za rok 2015
Vyvesená 23.8.2016, zvesené 10.9.2016
(163.12 kb)
Verejná vyhláška - modernizácia trate - mesto Gelnica
Vyvesená 27.7.2016, zvesené 11.8.2016
(787.83 kb)
Schválené VZN č. 2/2016 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
Vyvesené 24.6.2016, zvesené 11.7.2016
(56.27 kb)
Návrh č.2 - VZN č. 2/2016 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
vyvesený 8.6.2016, zvesené 23.6.2016
(56.22 kb)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 4 rozpočtu obce na rok 2016
Vyvesené 6.6.2016, zvesené 21.6.2016
(46.54 kb)
Schválené VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak
Vyvesené 1.6.2016
(116.68 kb)
Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 3 rozpočtu obce na rok 2016
vyvesený 16.5.2016
(47.46 kb)
Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak
vyvesený 16.5.2016
(123.78 kb)
Návrh VZN č. 1/2016 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
vyvesený 16.5.2016
(50.61 kb)
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020"
Vyvesené 5.5.2016
(676.18 kb)
Oznámenie vo veci stavby "Kysak - Úprava siete NN, DP -ll. Etapa
Vyvesené 4.5.2016
(322.42 kb)
Záverečný účet Obce Kysak a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Vyvesené 2.5.2016
(109.89 kb)
Oznámenie - verejná vyhláška - Vodoprávne povolenie - Kysak rozšírenie kanalizácie
Vyvesené 7.4.2016
(1093.52 kb)
Oznámenie zámeru č. 50/2016 prenajať majetok formou osobitného zreteľa
Vyvesené 5.4.2016
(422.37 kb)
Oznámenie zámeru č. 49/2016 prenajať majetok formou priameho nájmu
Vyvesené 5.4.2016
(61.76 kb)
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad na umiestnenie nových pozemkov JPÚ - Močiare 2
Vyvesené 22.3.2016
(1874.49 kb)
Dodatok č.2 k VZN č.4/2009 - o určení príspevku ZSSJ
Vyvesené 20.3.2016
(47.7 kb)
Kysak rozšírenie kanalizácie - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Vyvesené 2.3.2016
(468.61 kb)
Oznámenie zámeru prenajať majetok formou priameho nájmu
Vyvesené 26.2.2016
(53.69 kb)
Rozhodnutie o schválení VZFUÚ
Vyvesené 15.2.2016
(1408.45 kb)
Rozpočtové opatrenie obce Kysak č. 1 -na rok 2016 - návrh
Vyvesené 10.2.2016
(49.86 kb)
Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Kysak lokalita Močiare 2-oznámenie
Vyvesené 16.12.2015
(533.28 kb)
Rozpočet ZŠ Kysak na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 - schválený 14.12.2015
Vyvesené 15.12.2015
(45.73 kb)
Rozpočet obce Kysak na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 - schválený 14.12.2015
Vyvesené 15.12.2015
(64.64 kb)
Príloha č.1 - VZN 5/2009 - originálne kompetencie na rok 2016 - schválené 14.12.2015
Vyvesené 15.12.2015
(29.1 kb)
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
Vyvesené 14.12.2015
(645.08 kb)
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kysak k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016-2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016
Vyvesené 30.11.2015
(51.5 kb)
Návrh - Rozpočet obce Kysak na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Vyhlásený 30.11.2015
(44.1 kb)
Návrh VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesený 27.11.2015
(57.13 kb)
Dodatok č. 4 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
Vyvesený 12.11.2015
(43.51 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom montovaného umelého klziska
Zverejnené 02.10.2015
(43.51 kb)
Rozhodnutie o schválení registra pôvodného stavu JPU Močiare 2
Vyvesené 25.8.2015
(1584.42 kb)
Verejná vyhláška - register pôvodného stavu JPU lokalita Močiare 2
Vyvesená 1.6.2015
(312.95 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 3 - rozpočet obec Kysak na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017
Vyvesné 22.5.2015
(47.24 kb)
Smernica_1_2015_ - Zasady_podla č. 3072014 Z. z.
Vyvesné 22.5.2015
(56.87 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak na 2. polrok 2015
Vyvesné 22.5.2015
(28.41 kb)
Záverečný účet obce Kysak a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Vyvesné 22.5.2015
(105.83 kb)
dodatok č. 3 - Vnútorná smernica č. 1/2011
Vyvesné 1.4.2015
(47.97 kb)
Rozhodnutie o zmene obvodu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kysak lokalita Močiare 2
Vyvesné 25.3.2015
(51.95 kb)
DODATOK č.1 vVZN č. 1/2011 - Povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Kysak
Vyvesné 25.3.2015
(40.58 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - predaj cenných papierov – akcie spoločnosti Prima banka Slovensko
Vyvesné 20.2.2015, zvesené 9.3.2015
(56.02 kb)
dodatok č.1 k VZN č. 1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce,
Vyvesené 4.2.2015
(48.59 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 1 - rozpočet obec Kysak na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017
Vyvesené 4.2.2015
(45.43 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 1 - príloha č.1 na rok 2015 - VZN č.5/2009
Vyvesené 4.2.2015
(27.6 kb)
Rozpočtové opatrenie č. 1 - rozpočet ZŠ Kysak na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017
Vyvesené 4.2.2015
(41.9 kb)
Štatút komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku obce Kysak - návrh
Vyvesené 4.2.2015
(35.04 kb)
Štatút komisie rozpočtovej, finančnej a správy majetku obce Kysak - návrh
Vyvesené 4.2.2015
(30.41 kb)
Štatút komisie vzdelávania, kultúry a športu obce Kysak - návrh
Vyvesené 4.2.2015
(27.7 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kysak na 1. polrok 2015
Vyvesené 3.2.2015
(35.43 kb)
Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ
Vyvesené 5.1.2015
(348.12 kb)
Schválený návrh rozpočtu ZŠ na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017
Vyvesené 5.12.2014
(42.02 kb)
Schválený návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017
Vyvesené 5.12.2014
(55.31 kb)
Schválený dodatok č.2 k VZN 2/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené 5.12.2014
(27.89 kb)
Schválený dodatok č.1 k VZN 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
Vyvesené 5.12.2014
(30.79 kb)
Schválené VZN č. 3/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Kysak
Vyvesené 5.12.2014
(123 kb)
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na 2016 a 2017
Vyvesené 19.11.2014
(22 kb)
Návrh dodatku č.2 k VZN 2/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené 19.11.2014
(30.42 kb)
Návrh dodatku č.1 k VZN 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
Vyvesené 19.11.2014
(30.76 kb)
Návrh VZN č. 3/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Kysak
Vyvesené 19.11.2014
(123.12 kb)
Dražobná vyhláška EX1551-112
Vyvesené 8.10.2014
(607.04 kb)
Návrh č.2 VZN č. 2/2014 o poskytovani dotácii z rozpočtu obce
Vyvesené 29.9.2014
(78.96 kb)
Návrh č.2 VZN č. 1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kysak
Vyvesené 29.9.2014
(85.29 kb)
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obce
Vyvesené 23.9.2014
(193.23 kb)
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
Vyvesené 23.9.2014
(147.64 kb)
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav - verejná vyhláška
Zverejnená 11.9.2014
(981.53 kb)
Oznámenie vo veci stavby - verejná vyhláška
Vyvesené 28.8.2014
(1350.37 kb)
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Vyvesené 24.7.2014
(135.56 kb)
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Vyvesené 24.7.2014
(141.87 kb)
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Vyvesené 24.7.2014
(130.41 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom časti parcely
Vyvesené 18.7.2014, zvesené 4.8.2014
(220.1 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
Vyvesené 2.7.2014, zvesené 17.7.2014
(41.66 kb)
Návrh VZN č. 2/2014 o poskytovani dotácii z rozpočtu obce
Vyvesené 1.7.2014
(54.79 kb)
Návrh VZN č. 1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kysak
Vyvesené 1.7.2014
(66.92 kb)
Záverečný účet obce Kysak za rok 2013
Zverejnený 3.6.2014, zvesené 19.6.2014
(112.3 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom časti parcely
Vyvesené 22.5.2014, zvesené 9.6.2014
(40.4 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom časti parcely
Vyvesené 22.5.2014, zvesené 9.6.2014
(41.26 kb)
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Materskej školy v Kysaku
Vyvesené 1.4.2014
(55.48 kb)
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Základnej školy v Kysaku
Vyvesené 1.4.2014, zvesené 2.5.2014
(66 kb)
Oznámenie zámeru - osobitný zreteľ - prenájom časti parcely
Vyvesené 19.3.2014, zvesené 2.5.2014
(40.4 kb)
Dražobná vyhláška - Súdna exekútorka JUDr. Mária Hlavňová
Vyvesené 18.3.2014
(613.25 kb)
DODATOK č.2 k smernici číslo 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
Vyvesené 3.3.2014 - zvesené 18.3.2014
(40.38 kb)
Rozpočtové opatrenie č.2 - zmena rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016
Vyvesené 3.3.2014 - zvesené 18.3.2014
(42.83 kb)
INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
Vyvesené 3.2.2014, zvesené 29.3.2014
(520.26 kb)
príloha č. 1 k VZN 5/2009 - originálne kompetencie na rok 2014
Vyvesené 8.1.2014 - zvesené 23.1.2014
(27.46 kb)
Rozpočtové opatrenie č.1 - zmena rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016
Vyvesené 8.1.2014 - zvesené 23.1.2014
(46.87 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
Vyvesené 8.1.2014 - zvesené 23.1.2014
(52.04 kb)
Rozpočet obce na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2016 - programový
Vyvesené 16.12.2013 - zvesené 31.12.2013
(27.77 kb)
Rozpočet obce na rok 2014 s výhľadom na 2015 a 2016 - sumárny
Vyvesené 16.12.2013 - zvesené 31.12.2013
(56.1 kb)
Dodatok č.1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené 13.12.2013 - zvesené 31.12.2013
(29.58 kb)
Zámer prenajať majetok obce - osobitný zreteľ - tenisové kurty
Vyvesené 13.12.2013 - zvesené 30.12.2013
(53.86 kb)
Územné rozhodnutie - Mesto Gelnica - predĺženie platnosti
Vyvesené 28.11.2013 - zvesené 16.12.2013
(1581.27 kb)
Rozpočet obce Kysak na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 - návrh
Vyvesené 25.11.2013 - 12.12.2013
(108.89 kb)
Zámer prenajať majetok obce formou priameho nájmu - tenisové kurty
Vyvesené 22.11.2013 - zvesené 12.12.2013
(68.19 kb)
Zámer prenajať majetok obce formou priameho nájmu - kancelárie
Vyvesené 22.11.2013 - zvesené 12.12.2013
(69.4 kb)
"Územný plán obce Sokoľ - zmeny a doplnky č. 4" - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Vyvesené 5.11.2013 - zvesené 21.11.2013
(2315.83 kb)
Návhr dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 o odpadoch
Vyvesené 30.10.2013- zvesené 14.11.2013
(66.48 kb)
Zámer prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Vyvesené 29.10.2013 - zvesené 14.11.2013
(37.74 kb)
MESTO KOŠICE - Modernizácia železničnej trate úsek Košice - Kysak
Vyvesené 16.10.2013 - zvesené 4.11.2013
(1701.39 kb)
Zámer predať majetok obce - osobitný zreteľ
Vyvesené 2.10.2013 - zvesené 14.11.2013
(39.04 kb)
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
Vyvesené 27.9.2013 - Zvesené 14.10.2013
(243.16 kb)
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - ŽSR SR
Vyvesené 25.9.2013 - Zvesené 10.10.2013
(758.79 kb)
Zápisnica z volieb rady školy 9.9.2013 a zvolení členovia
(3170.18 kb)
Výzva na voľby členov do rady školy a na delegovanie zástupcov inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní školy, zástupcu obce, v ktorej má škola sídlo
Vyvesené 25.7.2013 - zvesené 31.7.2013
(46.35 kb)
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
Vyvesené 11.6.2013 - zvesené 26.6.2013
(27.14 kb)
Smernica 2/2013 - o slobodnom prístupe k informáciám a o sťažnostiach - VYVESENÉ 21.3.2013
Vyvesené 21.3.2013 - zvesené 4.4.2013
(127.43 kb)
VZN č. 1/2013 - o záväznej časti Územného plánu obce Kysak
Vyvesené 21.3.2013 - zvesené 4.4.2013
(70.23 kb)
Zadanie pre Územný plán obce Kysak
(490.66 kb)
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácia o čase a mieste konania volieb
ZVESENÉ 5.4.2009
(219.85 kb)
Verejná vyhláška - ŽSR, modernizácia železničnej trate Krompachy (mimo) - Kysak:
ZVESENÉ 3.11.2008
(628.21 kb)
Zmeny tarify TKR na rok 2010
( b)
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Kysak
ZVESENÉ 15.5.2009
( b)
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Kysak“
ZVESENÉ 15.5.2009
( b)
O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Kysak
VYVESENÉ 28.7.2008
(32.66 kb)
Návrh rozpočtu obce Kysak 2009
ZVESENÉ 30.3.2009
(55.56 kb)
Územné rozhodnutie - Mesto Gelnica
ZVESENÉ 15.12.2008
(2655.52 kb)
VZN č. 3/2009 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Kysak počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 06.06.2009
ZVESENÉ 15.5.2009
(32.92 kb)
VZN-OurcVyskyPrispevkuZSSJ.pdf
VZN - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení ZVESENÉ 14.10.2009
(43.84 kb)
Oznámenie o začatí konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO 33-93 Semafor (podklady na OU v Kysaku).
VYVESENÉ 14.9.2009
(553.19 kb)
Zmeny-VZN-2-2009-PoplatkyZaSluzby.pdf
Navrhované zmeny k VZN 2/2009 č. 5/2008 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
( b)
Zmeny-VZN-5-2008-Dane-poplatky-navrh.pdf
Navrhované zmeny k VZN č. 5/2008 o miestnych daniach, a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kysak
( b)
tlaciva-2009.pdf
Upozornenie pre daňové subjekty k podávaniu daňových tlačív
(44.6 kb)
navrh-VZN-5-2009-OriginalneKompetencie.pdf
Návrh VZN č. 5/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak
(29.93 kb)
navrh-VZN-4-2009-OUrceniPrispevkuZSSJ.pdf
Návrh zmien VZN č. 4/2009 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak.
(29.7 kb)
Inform-verejnost-EIA.pdf
I N F O R M Á C I A o prerokovaní „Správy o hodnotení strategického dokumentu Konceptu Územného plánu obce Kysak“
(33.64 kb)
vyzva5442010.pdf
Výzva na predkladanie ponuky - Regenerácia centrálnej zóny obce Kysak - UKONČENÉ predkladanie ponúk 23.7.2010 o 12:00
(64.35 kb)
OznamenieKV2010.pdf
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010. Počet občanov obce Kysak: 1419
(164.73 kb)
Vyhlasenie-kandidatury-starosta-2010.pdf
Vyhlásenie kandidatúry starosta
( b)
Vyhlasenie-kand-poslanci-2010.pdf
Vyhlásenie kandidatúry poslanci
( b)
navrh-Dodatok-2-VZN-5-2008-Dane-poplatky.pdf
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 5/2008 o miestnych daniach, a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kysak - VYVESENÉ 23.11.2010, ZVESENÉ 13.12.2010
(43.99 kb)
Dodatok-2-VZN-5-2008-Dane-poplatky.pdf
Dodatok č.2 k VZN č. 5/2008 o miestnych daniach, a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kysak - VYVESENÉ 13.12.2010, ZVESENÉ 31.12.2010
(44.4 kb)
PlanHlKontrol-2011.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2011 VYVESENÉ 21.1.2011, ZVESENÉ 7.2.2011
(21.1 kb)
Rozpocet-Kysak-2011-detailny.pdf
Návrh rozpočtu obce Kysak na rok 2011 - detailný, VYVESENÉ 18.2.2011
( b)
Rozpocet-Kysak-2011-sumarny.pdf
Návrh rozpočtu obce Kysak na rok 2011 - sumárny, VYVESENÉ 18.2.2011
( b)
Zaverecny-ucet-Kysak-2010.pdf
Záverečný účet obce Kysak za rok 2010, VYVESENÉ 1.6.2011
(86.05 kb)
Poziare-september-2011.pdf
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - VYVESENÉ 5.9.2011
(35.2 kb)
PovodnovyPlanZachrannychPracObceKysak2.pdf
Povodňový plán záchranných prác Obce Kysak - návrh vyvesený 30.8.2011
(1927.33 kb)
UstanovenieHK-Kysak.pdf
Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kysak - VYVESENÉ 14.9.2011
( b)
Smernica-1-2011-ZasadyHospodSmajetkom-Kysak.pdf
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva - NÁVRH VYVESENÝ 18.10.2011
(124.75 kb)
Smernica-2-2011-VerejnehoObstaravatela-Kysak.pdf
Smernica verejného obstarávateľa pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou - NÁVRH VYVESENÝ 18.10.2011
(54.08 kb)
VZN-2-2011-OCistoteAVerejnomPoriadku-Kysak.pdf
VZN 2/2011 o čistote a o verejnom poriadku - NÁVRH VYVESENÝ 18.10.2011
( b)
VZN-3-2011-ocenenia-obce-Kysak.pdf
VZN 3/2011 o udelení ocenení Obce Kysak - NÁVRH VYVESENÝ 18.10.2011
( b)
6592011Ky.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - VYVESENÉ 24.10.2011
(1379.53 kb)
zakladanie-ohna.pdf
Rozhodnutie MP a RVSR č. 4568/2011-720 zo dňa 10.11.2011, ktorým sa zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne - VYVESENÉ 14.11.2011
(408.16 kb)
4532011Ky.pdf
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - VYVESENÉ 23.11.2011, ZVESENÉ 9.12.2011
(1174.55 kb)
Navrh-VZN4-2011-OzneskodnovaniObsahuZump.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Kysak. - VYVESENÉ 30.11.2011
(46.18 kb)
Smernica-3-2011-Zasady-Hosp-s-FinProstr-Kysak.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kysak. - VYVESENÉ 30.11.2011
(145.11 kb)
Navrh-Dodatok-3-VZN-5-2008-Dane-poplatky.pdf
Dodatok č.3 k VZN č. 5/2008 o miestnych daniach, a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kysak - VYVESENÉ 30.11.2011
(55.12 kb)
Dodatok-1-VZN-1-2001-Odpady-a-POH.pdf
návrh DODATOK č.1 VZN č. 1/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. - VYVESENÉ 30.11.2011
(48.86 kb)
Tarifa-TKR-1-1-2012.pdf
Návrh Tarify KDS č. 1/2012 k Všeobecným podmienkam spoločnosti na poskytovanie služieb retransmisie pre obec KYSAK - VYVESENÉ 30.11.2011
(18.98 kb)
Rozhodnutie_SuchyPotok.pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby" Kysak, Suchý potok - VN prípojka, trafostanica a NN rozvody" - VYVESENÉ 18.1.2012
(3813.13 kb)
Rozpocet_Kysak2012detail_navrh.pdf
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - VYVESENÉ 20.2.2012
(139.87 kb)
verOznamenie_prerNavrhu_Kysak.pdf
O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Kysak - VYVESENÉ 10.5.2012
(49.27 kb)
ZavercnyUcet_Kysak_2011.pdf
Záverečný účet obce Kysak za rok 2011 - VYVESENÉ 17.5.2012
(93.13 kb)
VZN_012012_-soc_sluzby_Kysak2012.pdf
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce. - VYVESENÉ 17.5.2011
(63 kb)
VZN_012012_-soc_sluzby_Kysak.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak č. 1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce. - VYVESENÉ 5.6.2011
(87.02 kb)
4862012_klavir.pdf
Zámer na predaj hnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou. - VYVESENÉ 5.6.2011
( b)
Dodatok-1-VZN-5-2009_OriginalneKompetencie.pdf
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 5/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak - VYVESENÉ 12.11.2012
( b)
8_2012-Ubytovanie.pdf
Návrh VZN obce Kysak č. 8/2012 o miestnej dani za ubytovanie - VYVESENÉ 13.11.2012
(45.9 kb)
7_2012-VerejPriestranstvo.pdf
Návrh VZN obce Kysak č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - VYVESENÉ 13.11.2012
(59.67 kb)
6_2012-NevyherneHraciePristroje.pdf
Návrh VZN obec Kysak č. 6/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje - VYVESENÉ 13.11.2012
(38.66 kb)
5_2012-PredajneAutomaty.pdf
Návrh VZN obec Kysak č. 5/2012 o miestnej dani za predajné automaty - VYVESENÉ 13.11.2012
(38.39 kb)
4_2012-Pes.pdf
Návrh VZN obec Kysak č. 4/2012 o miestnej dani za psa - VYVESENÉ 13.11.2012
(39.86 kb)
3_2012_Odpady.pdf
Návrh VZN obec Kysak č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VYVESENÉ 14.11.2012
(65.09 kb)
2_2012_DzN.pdf
Návrh VZN obec Kysak č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností - VYVESENÉ 14.11.2012
(51.2 kb)
Dodatok-2-VZN-4-2009-OUrceniPrispevkuZSSJ.pdf
Návrh dodatku č.2 -VZN č. 4/2009 - o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak - VYVESENÉ 14.11.2012
( b)
Dodatok-1_Smernica-1_2011.pdf
Návrh dodatku k Smernici č. 1/2011 - o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak - VYVESENÉ 14.11.2012
( b)
Rozpocet2013navrh-Kysak.pdf
Návrh rozpočtu obce Kysak na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - VYVESENÉ 30.11.2012
(49.57 kb)
3_2012_Odpady-zmena1.pdf
Zmena 1 k návrhu VZN obce Kysak č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VYVESENÉ 30.11.2012
(66.02 kb)
7_2012_VerejPriestranstvo-Zmena1.pdf
Zmena 1 k návrhu VZN obce Kysak č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - VYVESENÉ 30.11.2012
(51.4 kb)
8812012.pdf
Stavba "Rozšírenie verejného vodovodu - časť Močiare" - verejná vyhláška - VYVESENÉ 17.12.2012
(270.73 kb)
292013.pdf
Vyhlásenie ochranného pásma národnej prírodnej pamiatky Kysacká jaskyňa - oznámenie zámeru a žiadosť o stanovisko - VYVESENÉ 18.1.2013
(1485.8 kb)
RozpocetZS2013sum.pdf
Návrh rozpočtu ZŠ Kysak na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - VYVESENÉ 1.2.2013
(101.39 kb)
ZmenytRozpoctuObceNaRok2013.pdf
Návrh zmien rozpočtu obce Kysak na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - VYVESENÉ 1.2.2013
(48.15 kb)
RozpocetZSsum_2013.pdf
Rozpočet ZŠ Kysak na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - VYVESENÉ 15.2.2013
(42.68 kb)
Rozpocet2013_sum.pdf
Rozpočet obce Kysak na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 - VYVESENÉ 15.2.2013
(47.31 kb)
navrh-VZN_1-2013_UPN_Kysak.pdf
Návrh VZN č. 1/2013 - o záväznej časti Územného plánu obce Kysak - VYVESENÉ 4.3.2013
(70.25 kb)
Smernica-2_2013.pdf
Smernica 2/2013 - o slobodnom prístupe k informáciám a o sťažnostiach - VYVESENÉ 5.3.2013
(127.43 kb)
VerejnaVyhlaska_SP_1912013.pdf
Vodoprávne povolenie na stavbu "Rozšírenie verejného vodovodu - časť Močiare" - verejná vyhláška - VYVESENÉ 13.3.2013
(399.46 kb)
2142013vyves.pdf
Všeobecne záväzná vyhláška OÚ ŽP Košice - okolie č. 5/2013 o Inundačnom pásme v katastri obce Kysak - VYVESENÉ 21.4.2013
(2440.27 kb)
Návrh VZN o miestnych daniach, a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce K y s a k
ZVESENÉ 31.12.2008
(82.21 kb)
Návrhu záverečného účtu za rok 2008
ZVESENÉ 7.7.2009
(48.24 kb)
VerOznamenie-preKoncept.pdf
O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Konceptu Územného plánu obce Kysak
(50.42 kb)
 
http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele