• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o odpadoch
Účinné od 1.1.2017
(51.65 kb)
VZN č. 4/2016 o organizácii miestneho referenda
Účinné od 1.1.2017
(88.3 kb)
VZN č. 3/2016 o miestnej dani z nehnuteľností
Účinné od 1.1.2017
(55.02 kb)
VZN č. 2/2016 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
Účinné od 11.7.2016
(56.27 kb)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kysak
Účinné od 1.7.2016
(116.69 kb)
Dodatok č.3 - VZN č. 4/2009 - o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak
Platný od 1.5.2016
(46.29 kb)
VZN č. 1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinné od 1.1.2016
(51.92 kb)
príloha č.1 k VZN - 5/2009 - o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak na rok 2015
Platné od 5.3.2015
(28.6 kb)
VZN č. 3/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kysak
Účinné od 19.12.2014
(139.31 kb)
VZN č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kysak
Účinné od 1.11.2014
(76.31 kb)
VZN č. 1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kysak
Účinné od 1.11.2014
(82.66 kb)
príloha č.1 k VZN - 5/2009 - o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak na rok 2014
Platné od 1.1.2014
(27.46 kb)
Dodatok č.1 k VZN č. 3/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platné od 1.1.2014
(29.58 kb)
VZN č. 1/2013 - o záväznej časti Územného plánu obce Kysak
Účinné od 5.4.2014
(70.23 kb)
príloha č.1 k VZN - 5/2009 - o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak na rok 2013
Platné od 1.1.2013
(27.67 kb)
VZN č. 8/2012 - o miestnej dani za ubytovanie
Platné od 1.1.2013
(36.6 kb)
VZN č. 7/2012 - o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Platné od 1.1.2013
(42.27 kb)
VZN č. 6/2012 - o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
Platné od 1.1.2013
(32.14 kb)
VZN č. 5/2012 - o miestnej dani za predajné automaty
Platné od 1.1.2013
(32.14 kb)
VZN č. 4/2012 - o miestnej dani za psa
Platné od 1.1.2013
(33.15 kb)
Dodatok č1 - Smernica č. 1/2011 - o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
Platné od 1.1.2013
(46.71 kb)
Dodatok č.1 - VZN č. 5/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak
Platné od 1.1.2013
(48.83 kb)
Dodatok č.2 - VZN č. 4/2009 - o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak
Platné od 1.1.2013
(47.57 kb)
VZN č. 1/2012 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy obce
Účinné od 1.7.2012
(87.02 kb)
Dodatok č.1 k VZN 4/2009 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení
Platné od 1.1.2010
(39.4 kb)
VZN - 5/2009 - o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obcena dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak
Platné od 1.1.2010
(72.63 kb)
VZN-5/2011 - o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Kysak počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR
(38.51 kb)
VZN 4/2011 - o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Kysak
(46.09 kb)
VZN-3/2011 - o udelení ocenení Obce Kysak
Platné od 19.11.2011
(53.23 kb)
VZN-2/2011 - o čistote a o verejnom poriadku
Platné od 19.11.2011
(53.04 kb)
VZN-1/2011 Povodňový plán zabezpečovacích prác Obce Kysak
Platné od 1.10.2011
(2004.81 kb)
Dodatok č.2 k VZN 4/2009 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení
(40.71 kb)
Dodatok č.1 k VZN 2/2009 - o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Kysak
(64.5 kb)
VZN - 4/2009 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej škole a školskom zariadení.
(37.82 kb)
VZN-3/2009 - o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Kysak počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu
(32.83 kb)
VZN-4/2008-o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení
(47.42 kb)
VZN-1/2007-o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
(56.65 kb)
VZN-1/2004 o školskom obvode základnej školy na území obce Kysak.
(25.8 kb)
VZN-1/2000-o ochrane životného prostredia a verejného poriadku
(43.52 kb)
 
http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele